سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشگاه تبریز,
سعید زهتاب سلماسی – عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
عزیز جوانشیر – عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
هوشنگ الیاری – عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

چکیده:

با توجه به مصارف متعدد نعناع فلفلی در صنایع دارو سازی ، غذایی، آرایشی و بهداشتی و همچنین به لحاظ اهمیت آن در سلامت جامعه، بررسی عوامل مؤثر در رشد و نمو و تولید اسانس نعناع فلفلی ضروری است. عناصر غذایی و تراکم کاشت از جمله فاکتورهای مهمی هستند که روی کمیت و کیفیت گیاهان اسانس دار تاثیر دارند . در این بررسی اثر تراکم کشت در چهار سطح (۸، ۱۲، ۱۶ و ۲۰ بوته در متر مربع) و عناصر ریز مغذی در دو سطح (عدم محلول پا شی – محلول پاشی) که محلول پاشی با اسید بوریک ( ۲۰ کیلوگرم در هکتار ) – سولفات روی ( ۲۵ کیلوگرم در هکتار) و سکوسترین آهن ( ۱۵ کیلوگرم در ه کتار) بر روی رشد و اسانس گیاه نعناع فلفلی در طی ۲ چین به صورت فا کتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی RCBD در سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی در اراضی کرکج دانشگاه تبریز مورد بررسی قرار گرفته ، حداکثر عملکرد تر و خشک درچین اول در تراکم ۸ بوته در متر مربع و در اثر محلول پاشی با عناصر ریز مغذی حاصل شد. محلول پاشی اثر معنی داری بر درصد اسانس در برگ و بوته داشت و بیش ترین در صد اسانس برگ در چین دوم به میزان ۳/۲۴ در صد حاصل شد. در صد اسانس برگ ، بوته و عملکرد اسانس در تراکم های مختلف از نظر آماری تفاوت معنی را نشان نداد . همچنین صفات مورفولو ژیک مثل تعداد برگ ، ارتفاع گیاه ، تعداد گره ، مساحت برگ و در صد پوشش سبز در طی دو چین اندازه گیری شد که در طی چین اول فا کتورهای محلول پاشی و تر اکم بوته فقط بر روی در صد پوشش سبز معنی دار بو د. در چین دوم تاثیر عناصر ریز مغذی و تراکم کاشت روی تعداد گره در ساقه اصلی و در صد پوشش سبز از نظر آماری معنی دار بود. مقایسه توأم دو چین نیز نشان داد که بیشترین در صد اسانس از چین دوم حاصل می شود. همچنین عملکرد اسانس در چین دوم نسبت به چین اول کاهش می یابد.