سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

زهرا خوگر – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیی فارس
حمید زارع – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیی فارس

چکیده:

دو میلیون اصله درخت انجیر باشرایط دیم در خاکهایی با حاصلخیزی بسیار پایین و بافت خاک سبک در شهرستان استهبان موجود می باشد . متوسط عملکرد هر درخت در این شهرستان ۱۰ کیلوگرم است . مصرف کود دراین باغها متداول نیست (۱) و این درحالی است که میزان کلیه عناصر در برگ این درختان کمتراز حد بهینه است . کیفیت و کمیت میوه دراثر مصرف کود حاوی نیتروژن توسط پروبستینگ گزارش شده است ).۵) هیرای (۳) گزارش کرده است که میزان نیتروژن رشد رویشی و زایشی، میزان فسفر، کیفیت میوه، رنگ و سرعت بلوغ و مصرف پتاسیم کیفیت میوه و عملکرد درختان انجیر را تحت تاثیر قرارداده است . با افزایش میزان مصرف نیتروژن ، فسفر و پتاسیم در درختان ۸ ساله انجیر عملکرد افزایش می یابد و باعث افزایش میزان نیتروژن ، فسفر، پتاسیم و منیزیم و کاهش منگنز و روی برگ می شود ).۳) کادام وهمکاران (۴) در آزمایشی به این نتیجه رسیدند که بیشترین عملکرد ( تعداد ۳۸۲/۲ میوه ) در درختان انجیر ۵ ساله رقم دولاتاباد با نسبت نیتروژن به فسفر ،در محدوده ۵۰۰-۶۰۰ به ۳۵۰-۴۰۰ حاصل شد . هاگاگ (۵) در تحقیقی دریافت که مصرف ۱-۳ کیلوگرم سولفات آمونیم، ۰/۲۵-۱ کیلوگرم سوپرفسفات تریپل و -۱ ۰/۲۵ کیلوگرم سولفات پتاسیم در هر درخت انجیر رقم وازناتا وپیرگوس سبب افزایش عملکرد و میزان منیزیم،پتاسیم،فسفر و نیتروژن و کاهش منگنز و روی در برگ گردیده است ).۲) رامولا (۶) گزارش نمود که در کشور هند از کودهای گاوی در باغ های انجیر استفاده می شود که این کودها دارای ۱۵-۲۰ کیلو گرم نیتروژن، ۱/۵-۲/۵ کیلوگرم فسفر، ۶ کیلو گرم پتاسیم و یک کیلوگرم منیزیم در هزار کیلو گرم می باشد .