سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عبدالامیر محیسنی – عضو مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان- ایستگاه تحقیقات کشاورز
محمد شاهوردی – عضو مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان- ایستگاه تحقیقات کشاورز
محمدحسن کوشکی – عضو مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان- ایستگاه تحقیقات کشاورز

چکیده:

لوبیا همانند دیگر حبوبات به کودهای فسفره و پتاسه واکنش نشان می دهد. کمبود فسفر باعث کاهش تولید گل در گیاه می گردد. پتاسیم از سخت شدن پوشش بذر جلوگیری می کند و همچنین بازو بسته شدن روزنه ها بوسیله جریان پتاسیم به داخل وخارج سلولهای مخافظ تنظیم می گردد (۲). در آزمایش کشت تغذیه ای که بر روی لوبیا انجام شد. افزایش غلظت ازت و فسفر تا دو برابر شاهد باعث تاخیر درجوانه زدن و کاهش رشد گردید در صورتیکه افزایشغلظت پتاسیم تا دو برابر شاهد، رشد را افزایش داده و تاثیر کمی بر روی مقدار پروتئین داشت (۶). در یک بررسی در سوریه روی سویا، تراکم جمعیت کنه T.cucurbitacearum با میزانمصرف نیتروژن همبستگی مثبت نشان داد (۳). در شرایط آزمایشگاهی افزایش غلظت ازت در برگ سیب همبستگی مثبتی با میزان رشد و تخمگذاری کنه T.urticae دارد در صورتیکه بالابودن ترکیبات فنل با مشخصه های فوق رابطه منفی دارد که این افزایش غلظت فنل زمانی اتفاق می افتد که گیاه از نظر ازت و فسفر برگ فقیر باشد (۷). بررسی صورت گرفته در لهستان نشان می دهد کهمیزان نیتروژن و فسفر به شکل معنی داری روی نسبت مرگ و میر بالغین وقدرت زاد و ولد حقیقی کنه T.urticae روی لوبیا موثر می باشد (۵). عملیات تغذیه خاک فیزیولوژیگیاه را تحت تاثیر قرار داده و می تواند حساسیت محصول را در برابر آفات حشره ای با تاثیر بر مقاومت گیاهان نسبت به حشرات ویا اینکه با تغییر میزان شایستگی گیاه برای یک گیاهخوار خاص، تحت تاثیر قرار دهد. بسیاری از محققین عقیده دارد که افزایش میزان ازت باعث افزایش جمعیت شته ها و کنه ها میگردد (۴). چون گیاهان منبع تغذیه حشرات گیاهخوار می باشند، در نتیجه یک افزایش در میزان مواد غذایی گیاه، باعث افزایش میزان پذیرش این گیاه برای جمعیت آفت خواهد شد. در حال حاضر کنه تارتن دو نقطه ای مهمترین آفت لوبیا در لرستان می باشد و با توجه به اینکه حدود ۲۰ درصد سطح زیر کشت لوبیای کشور در استان لرستان می باشد (۱) لذا یافتن راههای مختلف جهت کنترل این آفت، بسیار مهم و ضروری است.در این تحقیق نقش عناصر غذایی ماکرو شامل ازت (N)، فسفر (P) و پتاسیم (K) بر میزان رشد جمعیت کنه تارتن دو نقطه ای و همچنین برخی از مشخصه های زراعی محصول لوبیا بررسی شده است تا مناسب ترین تیمار کودی جهت کنترل تلفیقی آفت شناسایی و ارائه گردد.