سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی شریفاتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، عضو انجمن پژوهشگران جوان، دانشگاه
شهریار شرفی – دانشیار مهندسی مواد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در حال حاضر آلیاژ سازی مکانیکی یکی از روش های رایج در ساخت آلیاژ های نانو ساختار می باشد. مدت زمان آسیاب کاری یکی از متغیر های مهم در فرآیند آلیاژ سازی مکانیکی محسوب می شود. در این پژوهش آلیاژ نانو مغناطیس نرم با ترکیب شیمیاییx=0 Fe70Co30)100-x Cux ( , 9 ) به روش آلیاژ سازی مکانیکی تهیه و اثر زمان آسیاب کاری و عنصرغیر مغناطیس مس بر روی ریز ساختار ،اندازه کریستال وکرنش شبکه بررسی شده است.پودر های حاصل از آسیاب کاری با میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM) و دیفراکتومتر اشعه ایکسXRD) آنالیز شدند. از نتایج XRD کرنش شبکه و اندازه متوسط کریستال ها تعیین شدند. آلیاژ سازی بعد از مدت زمان ۳۲ ساعت آسیا کاری کامل شد. باافزایش مدت زمان آسیا کاری کرنش افزایش و اندازه دانه کاهش می یابد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مس باعث کاهش زمان تشکیل آلیاژ سازی و رسیدن سریعتر به ساختار نانو می شود