سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کارگاه تخصصی سد و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمداسماعیل کمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری زهکشی – دانشگاه تربیت مدرس
احمد خدادادی – استادیار محیط زیست و رئیس پژوهشکده محیط زیست دانشکده فنی – دانشگاه تربی
مهدی کوچک زاده – استادیار گروه ابیاری و زهکشی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با توجه به رشد سریع جمعیت و افزایش نیاز آبی اعم از مصارف شرب، صنعت و کشاورزی ، برنامه ریزی مناسب در راستای استفاده بهینه از منابع آبی، امری ضروری است. همچنین نوسان آورد رودخانه ها در ماه های مختلف، لزوم مهار جریانات مازاد را از طریق احداث سدهای ذخیره ای توجیه می نماید. از طرفی دیگر، اثرات متقابل سازه های عمرانی و محیط زیست جایگاه ارزنده ای در امر تصمیم گیری پیدا نموده است. مطالعات سد مخزنی کلقان در استان آذربایجان شرقی، با هدف بهره برداری بهینه از منابع آبو خاک منطقه انجام گردید.المان های موجود در پیکربندی سیستم شامل محور سد، انحراف جریان جهت بهبود و توسعه اراضی و نقطه حروجی یا سرریز از سد می باشد. در این بررسی با در نظر گرفتن شاخص های ارزیابی محیط زیست در امر توسعه منابع آب و سدسازی و همچنینمطالعات زیست محیطی منطقه، راهکارهای مناسبی در راستای مدیریت بهینه این پروژه پیشنهاد گردید تا از نتایج آن بتوان جهت طراحی و بهره برداری مناسب سد، با توجه به ویژگی هایهیدرولوژیکی منطقه، استفاده نمود.