سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود صفارزاده – دانشیار گروه راه و ترابری دانشگاه تربیت مدرس
محسن فلاح زواره – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

طبق نتایج به دست آمده از تحلیلهای آماری در حدود ٢٥ تا ٣٥ درصد از تصادفات جادهای کشور در اثر سرعت نامناسب وسایل نقلیه روی میدهند. یکی از رو شهای به کار رفته جهت بهبود ایمنی سرعت در راهها افزایش سازگاری در طرح است. امروزه بیشتر محققین اعتقاد دارند که روش کنونی طراحی مسیر (روش سرعت طرح) الزامًا به طرح سازگار منجر نخواهد شد. بنابراین لازم است طراحان اطلاعات خوبی نسبت به انتظارات رانندگان با توجه به شرایط و مشخصات راه ها داشته باشند. در این تحقیق میزان تاثیر برخی از عوامل هندسی موثر شامل سرعت ٨٥ درصد رانندگان در قوس قبل از بخش مستقیم، طول بخش مستقیم، عرض خط عبور، عرض سوار هرو، نوع خطکشی در وسط محور (منقطع یا ممتد) و همچنین وجود یا عدم وجود خطکشی در لبه سوارهرو بر سرعت عملکردی وسایل نقلیه در بخشهای مستقیم راه های کوهستانی دوخطه بین شهری بررسی شده است..