سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدمهدی رضایی – مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار
امین ا… تقوی – موسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران
محمود حافظیه – مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار
سیدعباس حسینی – مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار

چکیده:

یکــی از مهمتــرین عوامــل کــاهش گونــه هــای تجــاری مــی توانــد در ارتبــاط بــا تخریــب بســتر دریــا و بخصــوص مرجانهــا باشــد . از مهمتــرین عوامــل تغییــرات بســترهای مرجــانی صــید بــ ی رویــه، ابــزار صــیادی نامناســب و وجــود آلــودگی هــا مــی باشــد . یکــی از بهتــرین راهکارهــا بــرای جلــوگیری از کــاهش ذخــایر آبزیــان تجــاری و تغییــرات اکولوژیــک منطقــه، ایجــاد منــاطق حفاظــت شــده دریــایی یــا MPAs مــی باشــد . منــاطق حفاظــت شــده در دریــا مــی تواننــد بــه عنــوان نوزادگــاه لاروهــا، ذخیــره گــاهمولــدین، محــل حضــور گونــه هــای کمیــاب و تــامین کننــده بــایومس آبزیــان منــاطق مجــاور خــود عمــل نمایند و به این شکل در حفظ ذخایر آبزیان کمک نمایند .ماهیــان راشــگوPolynemus spp،شــوریدهOtolithes ruber و حلــوا ســفید Pampus argenteus جــزء مهمتــرین ماهیــان تجــاری ســواحل جنــوبی ایــران مــی باشــند . میــزان صــید کــل ایــنگونــه هــا در واحــد تــلاش از ســال ۱۳۷۶ تــا ۱۳۸۴ برداشــت و تغییــرات آنهــا بررســی شــد، در ســالهای اخیر ذخایر این گونـه هـا کـاهش بسـیار زیـادی داشـته اسـت کـه دلیـل آن فشـار صـیادی بـیش از حـد بـر ذخایر آنهـا مـی باشـد، بـر خـلاف ایـن سـه گونـه، گونـه هـای طـوطی ماهیـان Scaridae افـزایش زیـادی را در ســالهای ۱۳۷۶ تــا ۱۳۸۴ نشــان داده انــد کــه بــا توجــه بــه ارتبــاط طــوطی ماهیــان بــا مرجانهــا و منــاطق مرجــانی، تغییــرات ایــن گونــه هــا مــی توانــد بــه عنــوان شــاخص تغییــرات اکولوژیــک در منــاطق مرجــانی در نظر گرفته شود