سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اباذر مجیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سا
محمدایوب محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سا
حمید دارابی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سا
مصطفی مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه هرمزگان

چکیده:

مورفومتری در حقیقت مطالعه خصوصیات فیزیکی و وضعیت ریختشناسی یک حوزهآبخیز میباشد. از آنجا که فیزیوگرافی (شرح اوضاع طبیعی زمین) و ریختشناسی (پستی و بلندی زمین) حوزهآبخیز تأثیر زیادی در رژیم رودخانهای دارد، با شناخت این عوامل میتوان ویژگیهای رژیم رودخانهها را مشخص نمود و به سهولت عوامل مورفومتریک را که به طور کیفی بر روی جریان اثر دارند، مورد بررسی قرار داد. دراین مطالعه با استفاده از نرمافزارArc-viewخصوصیات فیزیوگرافی زیرحوزه سیلکمر از حوزهآبخیز نوررود از قبیل مساحت، محیط، ضرایب شکل، نسبت انشعاب و… محاسبه گردید. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که زیرحوزه مورد مطالعه توانایی ایجاد دبیهای بالا را ندارد ولی شیب و جهات منطقه نشان میدهد که استعداد منطقه مورد مطالعه جهت ایجاد رواناب با دبیهای نسبتا بالا، زیاد بوده و در نتیجه فرسایشپذیری آن زیاد میباشد.