سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرش موسوی قاسمی – دانشجوی دکتری زلزله دانشگاه تبریز و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلام
بابک محمدعلیزاده رفیع – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و عضو باشگاه پژوهشگران جوا
علیرضا معتمد نیا – کارشناسی ارشد عمران و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده:

در این مقاله، تاثیرات عیوب ابتدائ ی موجود در جرمهای سنگی و کرنش کششی بحرانی مصالح سنگی ،بر پاسخ دینامیکی وخسارات وارده بر آنها، تحت اثر بارهای انفجاری مورد بررسی قرار گرفته اند . منظور از به کار گیری عبارات Fuzzy اشاره ، به طبیعت نامعلوم و اتفاقی پدی ده شکست در جرمهای سنگی می باشد . با به کار گیر ی تحلیل آماری، عیوب اولیه با در نظر گرفتن توزیع آماری β معین می گردند . در محاسبات اولیه و صدمات ثانویه وابسته به کرنش کششی معادل برای معادل ، کردن رفتار جرم سنگی تحت بارهای لرزه ای، ارائه گردیده است . به منظور لحاظ نبودن تاثیر تصادفی بودن و ابهام تحلیل پدیده شکست در اجرام سنگی، تحت بارهای انفجاری مدلسازی، چن ان انجام می گیرد که از تئوری احتمالی fuzzy_ random، تبعیت نماید. مدلهای مورد نظر به وسیله یک برنامه کامپیوتری، یعنی ، AUTODYNZD کد ، گذاری شده و به هم مرتبط گردیدند و بدین ترتیب احتمال شکست fuzzy و پاسخ دینامیکی جرم سنگی محاسبه گردید و نتایج عددی با نتایج به دست آمده از آزمایشات مستقل دیگر گردید.