سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بابک محمد علیزاده رفیع – عضو باشگاه پژوهشگران جوان
سهراب زیرک کار – عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

دراین مقاله تاثیرات عیوب ابتدایی موجوددرجرمهای سنگی و کرنش کششی بحرانی مصالح سنگی برپاسخ دینامیکی و خسارت وارده برآنها تحت اثربارهای انفجاری مورد بررسی قرارگرفته اندمنظور ازبه کارگیری عبارتfuzzy اشاره به طبیعت نامعلوم و اتفاقی پدیده شکست درجرم های سنگی می باشد بابه کارگیری تحلیل آماری عیوب اولیه بادرنظرگرفتن توزیع آماری β معین می گردند درمحاسبات اولیه وصدمات ثانویه وابسته به کرنش کششی معادل کردن رفتارجرم سنگی تحت بارهای لرزه ای ارائه گردیده است به منظور لحاظ نبودن تاثیرتصادفی بودن ابهام تحلیل پدیده شکست دراجزام سنگی تحت بارهای انفجاری مدل سازی چنان انجام می گیرد که ازتئوری احتمالی fuzzy-randomتبعیت نمایدمدل های مورد نظربه وسیله یک برنامه کامپیوتری یعنی autodynzd کدگذاری شده و به هم مرتبط گردیدندو بدین ترتیب احتمال شکستfuzzy و پاسخ دینامیکی جرم سنگی محاسبه گردید ونتایج عددی بانتایج بدست آمده ازآزمایشات مستقل دیگر مقایسه گردید.