سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

خدیجه حسنی جبارلو – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی و عضو باشگاه پژو
سمیرا مطهری فرد – دانشجوی کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی و عضو باشگا

چکیده:

بادرنجبویه و ریحان یکی از قدیمی ترین گیاهان داروئی در ایران و جهان هستند. این گیاهان دراکثر مناطق کشور به عنوان سبزی تازه و ادویه مصرف می شود. به منظور بررسی اثرات شوری بر جوانه زنی این گیاهان آزمایشی در سال ۱۳۸۷ در آزمایشگاه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد واحد خوی انجام گرفت. این آزمایش به صورت طرح فاکتوریل در قالب کرتهای کاملا تصادفی و در ۵ تکرار انجام گرفت. فاکتور اول شامل دو رقم محلی از تیره نعنائیان( بادرنجبویه و ریحان) و فاکتور دوم غلظتهای شوری در ۶ سطح صفر ، ۶/۸ ، ۴/۰، ۲/۱ ، ۳/۲ و ۴ گرم NACL در لیتر بود نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تیمار شوری بر سرعت جوانه زنی، درصد جوانه زنی، طول ساقه چه، طول ریشه چه و نسبت ریشه چه به ساقه چه تاثیر معنی داری داشت. افزایش غلظت شوری بر طول ریشه چه و ساقه چه تاثیر منفی داشت. بین دو رقم از لحاظ شاخص های جوانه زنی اندازه گیری شده تفاوت بسیار معنی داری وجود داشت. اثر متقابل رقم و غلظت شوری بر سرعت جوانه زنی، درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و طول ساقه چه و نسبت ریشه چه به ساقه چه تاثیر معنی داری داشت