سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
لیلا محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان زینتی
سعید ریزی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده:
به منظور بررسی تاثیر غلظتهای مختلف شیر نارگیل به دلیل خاصیت شبه سیتوکینینی بر ریشه زایی قلمه های گل حنای گینه نو پژوهشی در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار که هر تکرار شامل سه گلدان بود انجام گرفت. تیمارها شامل چهار سطح ۰، ۱۵، ۳۰ و ۴۵ درصد(حجمی) بود. یک ماه پس از کاشت قلمه ها صفات طول ریشه، حجم ریشه، وزن تازه و خشک ریشه و تعداد ریشه اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که بیشترین طول ریشه در غلظت ۳۰ درصد شیر نارگیل، بیشترین حجم ریشه، وزن تازه و خشک ریشه و تعداد ریشه مربوط به تیمار ۱۵ درصد بود.