سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
محمدرضا دهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی دانشگاه سمنان
علیرضا مشکی – استادیار گروه مدیریت مناطق خشک دانشکده کویر شناسی دانشگاه سمنان
علی صلاحی – مربی پژوهشی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کل استان گلستان
محمدکیا کیانیان – مربی گروه مدیریت مناطق خشک دانشکده کویر شناسی دانشگاه سمنان

چکیده:
منابع طبیعی هر جامعه سرمایه ملی آن جامعه محسوب می شود. آلودگی خاک یکی از عوارض مهم بهم خوردن تعادل و توازن طبعیت می باشد. گیاه پالایی یکی از روش های زیست پالایی است که در دهه های اخیر برای اصلاح و پالایش خاک های آلوده به ترکیبات آلی و معدنی ارائه شده است. در این تحقیق گونه اکالیپتوس E. camaldulensis در شرایط گلخانه ای و کنترل شده و در تیمارهای مختلف و در سه سطح مختلف مربوط به عنصر سرب (Pb)پرورش یافته و پس از رشد، نمونه برداری از ریشه و برگ انجام می گیرد. نمونه ها پس از آماده سازی اولیه جهت تجزیه، توسط دستگاه ICP اندازه گیری می شود. طرح پایه آزمایشی کاملا تصادفی می باشد و تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS صورت می گیرد. نتایج این تحقیق بصورت واضحی نشان دهنده تاثیر مهم نوع و غلظت عناصر سنگین موجود در خاک بر میزان جذب و ذخیره سازی و همچنین محل تجمع عنصر کادمیوم در اندام های مختلف E.camadulences می باشد. هدف از مطالعه این تحقیق بررسی میزان جذب و توانایی گونه اکالیپتوس و همچنین بررسی برهم کنش عنصر سرب بر عنصر کادمیوم در میزان جذب ریشه و برگ اکالیپتوس بوده است.