سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هژبر صحبت زاده لنبر – دانشجوی کارشناسی ارشد- مهندسی شیمی، دانشگاه تهران-دانشکده فنی-دانشک
حسین ابوالقاسمی – استادیار-مهندسی شیمی، دانشگاه تهران-دانشکده فنی-دانشکده مهندسی شیم
رضا عروج – دانشجوی کارشناسی ارشد- مهندسی شیمی، دانشگاه تهران-دانشکده فنی-دانشک
امیر خاکپای – دانشجوی کارشناسی ارشد- مهندسی شیمی، دانشگاه تهران-دانشکده فنی-دانشک

چکیده:

این مقاله اثرات غلظت جزء منتقل شونده بر مختصات نقطه وارونگ ی فاز در یک دستگاه میکسر – ستلر افقی مورد بررس ی قرار گرفته است . افزایش غلظت جزء منتقل شونده از دو طریق، یک ی تاثیر بر خواص فیزیکی فازها و دیگر ی ا یجاد آشفتگ ی و جابجای ی در فصل مشترک بر نقطه وارونگی فاز تاثیر گذار می باشد . افزایش غلظت جزء منتقل شونده با کاهش دادن نسبت ویسکوریته فازها l=md/mc موجب افزایش تمایل هر دو نوع وارونگی (W /O →O /W) و (O /W →W /O) ی شود . همچنین ثابت شد که از طریق تغییر در نسبت دانسیته فازها rd/rc بر مختصات نقطه وارونگی فاز بی اثر م ی باشد و با کاهش میزان کشش بین سطحی، تمایل سیستم به وارونگی (O/W →W/O) را افزایش و تمایل به وارونگی (W/O→W/O) را کاهش م ی دهد . همچنین با ا یجاد مق اومت در برابر انتقال جرم، تمایل سیستم ها به وارونگی را کاهش م ی دهد. ولی در نهایت مشخص شد که اثر بر نسبت ویسکوریته فازها و افزایش تمای ل به
وارونگی بر دیگر پارامترها برتری دارد.