سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جمال مظلوم – گروه فیزیک دانشگاه گیلان – آزمایشگاه تحقیقاتی ماده چگال – آزمایشگاه س
فرهاد اسمعیلی قدسی – گروه فیزیک دانشگاه گیلان – آزمایشگاه تحقیقاتی ماده چگال – آزمایشگاه س

چکیده:

فیلمهای نازک اکسید قلع روش غوطه وری سل – ژل تهیه شدند . خواص اپتیکی و ساختاری فیلمها با تغییر غلظت سل مورد تحقیق قرار گرفت . طیف تراگسیل فیلمها توسط طیف سنج UV-Visible اندازه گیری شد . از روی طیف تراگسیل تجربی و با استفاده از روش بهینه سازی نامقید ، ضریب شکست ، ضریب خاموشی در گستره طول موجهای ناحیه مرئی و ضخامت فیلمها بدست آمد. نتایج نشان میدهد که با افزایش غلظت سل از تراگسیل کاسته شده و شاخص شکست و ضریب خاموشی فیلمها افزایش می یابد . خواص ساختاری و ریخت شناسی سطح فیلمها به ترتیب توسط بررسی های XRD و AFM مورد مطالعه قرار گرفت .