سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه زارع نزاد – زمایشگاه تحقیقاتی اسپری پایرولیزز
سید محمد روضاتی – گروه فیزیک ، دانشگاه گیلان ، دانشکده علوم پایه

چکیده:

فیلمهای نازک شفاف و رسانای اکسید روی آلایش یافته با ایندیم روی شیشه سودالایم با استفاده از روش افشانه پایرولیزز تهیه می شوند. تغییر غلظت مولاریته از M 0/2 تا M1 را بر روی خواص الکتریکی؛ ساختاری و اپتیکی این لایه ها مورد بررسی قرار می دهیم. با استفاده از پراش اشعه X مشاهده شده است که با افزایش تدریجی مولاریته(تا M 0/4 ) راستای غالب ( ۰۰۲ ) تغییر نکرده و شدت آن نیز افزایش یافته است. در ضمن خواص الکتریکی نیز بهبود یافته است. باافزایش بیشتر مولاریته از M 0/4 به بالا) از شدت پیک ۰۰۲ کاسته شده و شدت پیکهای ۱۰۱ و ۰۰۴ فزایش یافته است.شفافیت اپتیکی نیز با افزایش مولاریته کاهش یافته است.بررسی خواص الکتریکی و اپتیکی بهینه ترین لایه های اکسید روی آلاییده با ایندیم رادر M 0/4 با مقاومت سطحی Ώ ۲۶ و طیف عبوری ۷۶/۵% نشان می دهد.