سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فهیمه ناصری – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
علیرضا استارائئ – عضو هئات علمی دانشکده کشاورزی

چکیده:

به منظور بررسیغلظت عصاره ی کپوست های فصلی بر گیاه شاهی آزمایشی در شرایط آزمایشگاهانجام شد. در این مطالعه ۴ کمپوستفصلی(بهاره- تابستانه-پاییزه و زمستانه)و یک کمپوست تولیدی اختیار کرده و پس از عمل عصاره گیریآنها غاظت هی عصاره ۱۰۰%-۳۰%و ۱۰% و ۳%با رقیق سازی با آب مقطرو یک شاهد به عنوان تیمار هایآزمایشیهر کدام در ۳ تکرار تهیه و آزمایش در غالب طرح کاملا تصادفی انجام شد.مقایسه غلظتها با یکدیگر نشان داد کهحد اکثر درصد جوانه زنی در شاهد و حداقل آن در غلظت ۱۰۰ درصد عصاره بود.سرعت جوانه زنیبذر نیز در شاهد بیشترین و در تیمار ۱۰۰ درصد کمترین مقدار را دارا بود.حداکثر طول ریشه در تیمارهایذ شاهد و ۳ درصد عصاره مشاهده شد.در خصوصطول ساقه چه در روند مشابهی دیده شد.مقایسه ی غلظت عصاره ها با یکدیگرنشان داد که جوانه سازی و سرعت جوانهزنی بذر هابا افزایش غلظت عصارهبیش از ۱۰% به ترتیب معادل ۴۲% و ۵۵% نسبت به غلظت ۱۰۰% کاهش داشتند.در حالیکه طول ریشهچه و در طول ساقهچه از غلظت ۳% بیشتر کاهش معنی داری به ترتیب معادل ۷۲%و ۵۹۵ نسبت به غلظت عصاره ۱۰۰۵ نشان داد.نتایج به دست امده بیانگر آن است کهبه طور کلی کمپوست فصلی و تولیدی به طور کامل فراوری نشده و به دلیل عدمرسیدگی کامل دارای ترکببات آلیمحلول زیادی ایت که سمیت شدیدی را در رابطه با گیاهشاهی ایجاد نموده است.