سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اسماعیل قلی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
احمد توبه – هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
عبداله حسن زاده قورت تپه – هیا ت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
علی اصغری – هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

به منظور تعیین تراکم مطلوب بوته آفتابگردان رقم آذر گل، آزمایشی در سال ١٣٨٤ در مزرعه ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی ارومیه واقع در استان آذربایجان غربی انجام شد . این آزمایش به صورت طرح کرت های یک بار خرد شده در قالب بلوک های کاملا تصادفی در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت . فاکتورهای اصلی شامل سه فاصله ردیف ٤٥ و ٦٠ و ٧٥ سانتی متر)و فاکتورهای فرعی شامل چهار فاصله بوته ) روی خط ( ١٥ و ٢٠ و ٢٥ و ٣٠ ) سانتی متر بود . صفات ارتفاع گیاه ، قطر ساقه، زمان تا ٥٠ % جوانه زنی، زمان تا ٥٠ %گلدهی، وزن خشک برگ در هر بوته وزن خشک طبق با دانه ، وزن خشک ساقه در هر بوته ، عملکرد دانه، عملکرد بیولو ژیکی، شاخص برداشت ، تعداد برگ ها ی سالم در زمان گلدهی وتعداد برگ های سالم در زمان رسیدگی در تیمار های آزمایشی اندازه گیری و محاسبه گریدند . تاثیر فواصل بین بوته بر قطر ساقه، ارتفاع بوته وزن خشک برگ ، تعداد برگ ها ی سالم در زمان گلدهی و رس یدگی و وزن خشک ساقه و وزن خشک طبق با دانه و تعداد روز تا ٥٠% گلدهی از لحاظ آماری در سطح احتمال ١%و بر صفات تعداد روز تا ٥٠ %گلدهی و عملکرد دانه در سطح احتمال ٥%تاثیر معنی داری داشت . براساس نتایج بدست آمده مناسب تر ین تراکم بوته برای آفتابگردان رقم آذرگل با عملکرد دانه حدود ٤٤٦٩ کیلوگرم در هکتارو تراکم ٥٣٤٧٥ بوته در هکتار به علت داشتن وزن هزار دانه بیشتر و تعداد دانه بیشتر در هر طبق با ترکیب ۲۵*۷۵ سانتی متر می باشد . که برای مناطق آب و هوایی ارومیه و مشابه آن قابل توصیه است.