سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی قاجارسپانلو – عضو هیات علمی گروه علوم خاک
محمدعلی بهمنیار – عضو هیات علمی گروه علوم خاک
مینا شهابی – عضو هیات علمی گروه علوم خاک
محمدجواد بحرالعلومی – کارشناس گروه علوم خاک، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

کاربرد فاضلاب شهری در آبیاری اراضی کشاورزی موجب افزایش عناصر سنگین در خاک و افزایش غلظت این عناصر در اندام های گیاهی می شود [ یادا و همکاران ۲۰۰۲ ]آبیاری اراضی با مخلوطی از فاضلاب شهری موجب افزایش میزان روی، سرب، مس، نیکل و کروم در اندام های هوائی گیاهان خواهد شد [ شیرین فکر و همکاران ۱۳۸۰] و در مزارع گندم، یونجه، ذرت و خیار تمرکز عنصر روی، منگنز، مس و آهن در خاکها افزایش یافته و در اندام هوائی و دانه گندم غلظت روی و منگنز نیز افزایش یافت ] فیضی [.۱۳۸۰ در کویت، استفاده از فاضلاب شهری در اراضی زراعی موجب افزایش و جذب کادمیوم در حد سمی برای انسان و حیوان گردید، اما برای گیاهان به حد سمیت نرسید [ ال انزی و همکاران ۲۰۰۴] هدف از بررسی حاضر تعیین تاثیر فاضلاب شهری در غلظت عناصر سنگین خاک ، ریشه، اندام هوائی و دانه برنج می باشد