سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا زراسوندی – دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
بهنام شفیعی – استادیار دانشگاه گلستان – گرگان
هوشنگ پورکاسب – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
سمیه شاهی مریدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

کانسار مس پورفیری درآلو در کمربند دهج-ساردوئیه، در استان کرمان واقع شده است. کانه زایی در این کانسار درون سنگهای گرانودیوریتی با سن نسبی الیگو-میوسن رخ داده است. انواع دگرسانیها شامل رسی، سرسیتی، پروپیلتیک و دگرسانی ضعیف پتاسیک دراین کانساردیده میشود وکانه زایی بصورت درونزاد و برونزاد(اکسیدی، سولفیدی ثانویه) رخ داده است اما کانهزایی برونزاد چندان توسعه نیافته است. در این پژوهش جهت بررسی فرآیندهای ثانویه در توزیع عناصر از روش محاسبات تبادل جرم و الگوی عناصر کمیاب استفاده شده است. نسبتLa/Y مبین حاکم بودن شرایط اسیدی در منطقهی برونزاد و شرایط قلیایی در منطقهی درونزاد کانسار درآلو است.آنومالی منفیEu ناشی از تخریب پلاژیوکلازها و نبود عامل تثبیت کنندهی این عنصر میباشد. الگویبهنجار شده- ی REE ها نسبت به کندریت نشان دهندهی مرتبط با فرورانش بودن سنگهای میزبان کانهزایی اولیه وثانویه میباشد. نسبتهای Gd/Yb و La/Sm ,La/Yb مبین تفریق کمREE ها طی فرآیندهای دگرسانی و هوازدگی در محدودهی مورد مطالعه است.