سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا زرگران – دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه مواد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهرداد آقایی – استادیار، گروه مواد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

چکیده:

فولادهای زنگنزن رسوبسخت ۱ شونده ۱۵-۵PH کاربردهایی همانند قطعات هواپیما، قطعات مورد استفاده در محیطهای فشار بالای خورنده شامل شیرها، شفتها، بستها، چرخدندهها و … استفاده میشود. به دلیل اهمیت فرآیند پیرسختی (رسوبسختی) در این فولاد بر روی خواص مکانیکی بعدی آن، شرایط مختلفی از فرآیند پیرسختی در دماهای ۴۵۰ و ۵۵۰ درجه سانتیگراد و طی زمانهای گوناگون ( ۱،۳ ،۲ ، ۴ و ۶ ساعت) بهصورت تغییرات سختی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان دهنده رسیدن به ماکزیمم (بهینه) پیرسختی در دمای ۴۵۰ درجه سانتیگراد برای مدت زمان ۶ ساعت است. از طرفی بررسی تغییرات سختی در دمای ۵۵۰ درجه سانتیگراد مشخص کننده قرار گرفتن نمونه در حالت فراپیرسختی و همچنین رسیدن به شرایط نسبتاً یکنواختی از آن، برای مدت زمانی بین ۳ تا ۶ ساعت است. بررسی رفتار خزشی این آلیاژ بصورت تستهای گسیختگی ناشی از تنش، برای فرآیند پیرسختی در شرایط یکسان زمانی ( ۶ ساعت) در این دو دما (یعنی شرایط بهینه پیرسختی و شرایط فراپیرسختی)، نشان دهنده کمتر بودن نسبی زمان گسیختگی در شرایط فراپیرسختی ذکر شده است. بررسیهای ریزساختاری نمونههای عملیات حرارتی نیز توسط میکروسکوپ نوری صورت گرفت.