سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی زند رحیمی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
شهریار شرفی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا بهالدین بیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
یاسر محروقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این پـژوهش تـأثیر فرآینـد آسـتمپرینگ دو مرحلـه ای در دماهـای م ختلـف بـر رفتـار کارسختی چدن نشکن آستمپر شده مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است . ضریب کـارسختی ) ) n برای نمونه های آستمپر شده به روش تک مرحله ای و دو مرحلـه ای از روی منحنی های تنش کرنش بدست آمد ه است . نتایج نشان می دهد که فرآینـد آسـتمپرینگ دو مرحله ای باعث بهب ود متغیرهای میکروساختاری در زمینة چدن نشکن آستمپر شـده و باعث افزایش سختی و استحکام کششی اما کاهش انعطاف پذیری و ضریب کارسـختی نسبت به فرآیند آستمپرینگ تک مرحله ای شده است . نتایج همچنین نشان مـی دهـد کـه ضریب کارسختی ADI تابعی از مقدار و شکل اجزاء میکرو ساخت اری و نیـز اثـر متقابـل بین کربن و و نابجائی ها درشبکه می باشد و افزایش دمای آستمپرینگ منجر به افـزایش انعطاف پذیری و کاهش سختی و استحکام کششی و نیـز درشـت و خشـن شـدن فریـت و آستنیت خواهد شد .