سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

لیلا ثابتی نژاد – دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، فرجام ، تهران
علی بیت اللهی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، فرج
فرزاد شهری – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، فرج

چکیده:

نوارهای آلیاژ Fe73.5Si13.5B9Nb3Cu1 که به روش انجماد سریع تهیه گردیده اند، به منظور مطالعه تاثیر فرایند نانوکریستالیزاسیون بر خواص مغناطیسی آن به مدت یک ساعت در بازه دمایی ۴۰۰-۷۳۰ درجه سانتیگراد تحت عملیات حرارتی قرار گرفته اند. نمونه ها قبل و بعد از عملیات حرارتی بوسیله اسپکتروسکپی مازباوز ، طیف سنجی پراش اشعه ایکس، میکروسکوپ الکترونی عبوری و دستگاه منحنی نگار B-H مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج بدست آمده موید تشکیل ساختار کریستالی در شبکه آمورف در دمای ۵۶۰ درجه سانتیگراد بود. خواص نرم مغناطیسی عالی از جمله نفوذپذیری بالا ، تلفات هیسترزیس پایین، آهنربایش اشباع بزرگ از تاثیرات تشکیل ساختارنانو کریستالی طی عملیات حرارتی آلیاژ می باشد .افزایش دمای عملیات حرارتی بالاتر از ۵۶۰ درجه سانتیگراد منجر به تشکیل فاز های سخت مغناطیسی بوریدی و تخریب خواص نرم مغناطیسی آلیاژ می شود.