سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد راعی دهقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا طرقی نژاد – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق فرآیند نورد تجمعی در دمای اتاق بر روی ورق آلومینیوم آنیل شده انجام گردید. فرآیند آنیل ورق در کوره موفلی به مدت ۲ ساعت در دمای ۳۷۰ درجه سانتیگراد انجام گرفت.به منظور بررسی خواص مکانیکی، ازآزمون کشش تک محوری استفاده گردید. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که با انجام فرایند نورد تجمعی Accumulative Roll Bonding استحکام ورق بیشتر از ۲ برابر نمونه آنیل شده استبا افزایشتعداد پاسها نرخ افزایشاستحکام کاهشمی یابد. همچنین انعطافپذیری و چقرمگی نمونه ها در پاس اول نورد تجمعی شدیدًا کاهش یافته و با افزایش تعداد پاس ها، افزایش می یابد. دلیل این تغییرات می تواند ناشی از ریز شدن دانه ها با اندازه ای حدود ۵۰۰ نانو متر در اثر فرآیند نورد تجمعی باشد.