سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهنوش شعرباف – دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا طرقی نژاد – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق فرایند نورد تجمعیAccumulative Roll Bondingکه از جمله روشهای تغییرشکل پلاستیکی شدیدSPD)است، روی مسخالص۹۹/۹% تا ۸ سیکل انجام شد. برای بررسی خواص مکانیکی ، ورقهایARBشده تحت آزمایشکششو سختی قرار گرفتند. از میکروسکوپالکترونی روبشیSEM)و میکروسکوپ نوری برای بررسی سطح مقطع شکستو شرایط جوش نوردی استفاده شد. نتایج نشان داد که بعد از ۸ سیکل استحکام و سختی به بیشاز دو برابر افزایشیافته است. ضمن اینکه در سیکل اول انعطافپذیری به شدت کاهشو پساز آن با افزایشتعداد سیکل بطور جزئی افزایشیافت. همچنین بررسیهای میکروسکوپی مشخصکرد که جوشمناسبی بین لایه ها بوجود آمده است