سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی رئیسی – دانشجوی دکترا دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
بهزاد نیرومند – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق ضمن مطالعه ریزساختاری نمونه های تولید شده به روش SSR و مقایسه آن با ریزساختارهای متداول ریخته گری، تأثیر انجام این فرایند بر خواص مکانیکی آلیاژ Al-7.1wt%Si مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد همزدن به مدت زمان کوتاه (در حد چند ثانیه) زیر دمای لیکوئیدوس سبب ایجاد ساختار غیردندریتی میشود. یافته های بهدست آمده از بررسی خواص مکانیکی نمونه های ریخته گری شده حاکی از این مطلب است که نمونه ریختهگری شده ازحالت مذاب در مقایسه با نمونه هایی که در حالت نیمه جامد ریخته گری شده اند استحکام کششی، استحکام تسلیم ودرصد انعطاف پذیری پایینتری دارد. نمونه ای که پس از انجام فرایند SSRریخته گری شده در مقایسه با نمونهای که بدون انجام فرایند SSR در دمای مشابهی در منطقه نیمه جامد ریختهگری شده است دارای تخلخل حجمی پایینتری میباشد. همچنین مقایسه خواص مکانیکی این دو نمونه حاکی از کمتر بودن استحکام نهایی نمونه نیمه جامد با ساختارشبه کروی در مقایسه با نمونه نیمهجامد با ساختار دندریتی بود که این مطلب به توانایی کمتر ذرات شبه کروی درجلوگیری از رشد ترک ایجاد شده در زمینه یوتکتیک ترد نسبت داده شد