سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت اراضی – فرسایش خاک و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد شریف فاضلی – استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی – دانشگاه تربیت مدرس
مریم پایدار – دانش اموخته دانشکده منابع طبیعی و علوم دریای – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

آلاینده های مختلف مخصوصا عناصر سنگین از طریق فرساش به عنوان الودگیهای طبیعی یا زمین شناختی و همچنین توسط فعالیتهای مختلف شهری، صنعتی و کشاورزی وارد اکوسیستم آبی تالاب گردیده و مشکلات ومعضلات عدیده ای را برای حیات آبزیان در این منطقه بوجود اورده است. با توجه به اهمیت موضوع و درصد میزان الودگیهای طبیعی و غیر طبیعی و همچنین تاثیر آنها بر تالاب انزلی، نمونه برداری از ۱۸ ایستگاه مختلف (رودخانه های ورودی به تالاب و روگاهها) در مناطق شرقی، غربی، شمالی، و جنوبی و مرکزی صورت گرفته و انالیز آنها طبق روش استاندارد بین المللی انجام پذیرفته است. تعیین درصد عناصیر که به صورت طبیعی و غیر طبیعی وارد منطقه گردیده اند از روش انایز تفکیک شیمیایی مشص گردیده است. نتایج حاصله مبین بیشترین میزان آلودگی در منطقه شرقی (رودخانه های قنادی، پیربازارو شیجان که پذیرنده آلاینده های صنعتی و کشاورزی هستند) سپس در مناطق مرکزی، غربی، جنوبی، و شمالی تالاب می باشد. میانگین کلی عناصر کروم، روی، سرب، نیکل و وانادیوم درمنطقهبه ترتیب ۸۵/۶، ۳۷/۱۲، ۵۹/۱، ۵۶/۹ و ۱۳۹/۱ میلیگرم در کیلوگرم می باشد، همچنین مشخص گردیده که بیشترین میززان درصد آلودگیها به عنوان آلودگیهای غیر طبیعی بوده که توسط فعالیتهای مختلف انسانی وارد محیط گردیدهاند. درصد آلودگیهای طبیعی یا زمین شناختی که عمدتا بدلیل فرسایش زمین وارد محیط می گردند در حدکمتری (۲۰ تا۵۰ درصد) نسبت به آلودگیهای غیر طبیعی (۵۰ تا ۸۰ درصد) بوده و عمدتا توسط رودخانه های پیر بازار – قنادی – شیجان وارد محیط شده میزان آلودگی های طبیعی را به ترتیب در بخش شرقی، شمالی مرکز و غرب تالاب افزایش داده است. لذا نتایج فوق نشان دهنده بالا بودن میزان فرسایش اما کم بودن درصد آلودگیهای طبیعی نسبت به الودگیهای غیر طبیعی بودهکه عبت آن رامی تواند بهعوامل مختلفی از قبیل زمین شناسی و ژئومورفولوژی منطقه، دبی و سرعت جریان رودخانه و مخصوصا فعالیتهای مختلف انسانی در محیط بستگی داشته باشد.