سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۲۰
نویسنده(ها):
علی رضا عقلی اسکویی – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند، حسابداری، مرند، ایران
مهدی علی نژاد ساروکلائی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه حسابداری، تبریز، ایران

چکیده:
سود حسابداری یکی از اقلام مهم صورت های مالی است که کانون توجه بسیاری از استفاده کنندگان و ذی نفعان می باشد.اتکای صرف به رقم سود گزارش شده و عدم توجه به کیفیت آن می تواند به گمراهی و اتخاذ تصمیمات نادرست بیانجامد. لذاتوجه به کیفیت سود از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و می بایستی عوامل موثر بر آن همواره مورد توجه قرار گیرد. در پژوهشحاضر، به ویژگی های کیفیت سود مبتنی بر داده های حسابداری پرداخته شده است. این ویژگی ها عبارتند از کیفیت اقلامتعهدی، پایداری ، قابلیت پیش بینی و همواری سود. فرصت های سرمایه گذاری نتیجه تدبیر و نحوه راهبری مدیران شرکت بودهو بخودی خود اتفاق نمی افتد و بایستی آن را بوجود آورد. لذا عملکرد بهتر مدیران، افزایش فرصت های سرمایه گذاری را در پیداشته و باعث استمرار سودهای فعلی و محتمل بودن سودهای آتی خواهد شد که به تبع آن باعث افزایش کیفیت سود میگردد. لذا در این پژوهش تاثیر فرصت های سرمایه گذاری بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران دردوره ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۱ مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد فرصت های سرمایه گذاری برپایداری سود و قابلیت پیش بینی سود تاثیر مثبت دارد.