سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
رضا جمشیدی – کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ایلام
افتخار صادق خانی – کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرمانشاه
جلیل جلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری،دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم تحقیقات یزد
زهرا نوری – کارشناس ارشدحسابداری،دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم تحقیقات کرمانشاه

چکیده:
سلامت نظام مالی و اداری از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، با قاعده مند بودن و با شفافیتساختارهای مالی می توان در راستای تحول زیرساخت های مالی گام های اساسی برداشت . موضوعارتقاء سلامت مالی همواره یکی از دغدغه های مدیران مالی بوده و کشف تقلب ها، دستکاریها واختلاسها مدیران را به سوی مقابله با این گونه عوامل سوق می دهد.علیرغم همه اقدامات انجام شده باورمدیران، کارشناس ان ومردم هنوزرشدمنحنی فساداداری واقتصادی درکشوراست ونشانه ای ازمبارزه منطقی،علمی وهوشمندکه آثارمحسوسی داشته باشد مشاهده نمی شود. درریشه یابی علت عدم توفیق اقدامات مذکوردرمهاروکنترل مفاسد اقتصادی واداری به عوامل متعددی میتوان اشاره نمود که دریک جمع بندی کلی می توان به این عوامل اشاره نمود:عوامل فرهنگی واجتماعی. عوامل اداری ومدیریتی عوامل سیاسی. عوامل اقتصادی. طبیعی است بدون توجه به این عوامل وراهکارهایی که بستروزمینه های بروزفساد اقتصادیواداری را ازمیان برداردهرگونه تلاش دراین زمینه به نتایج مطلوب وموثری منجرنخواهدشد. بدونشک، دولت ها درقبال شهروندان درموردتحصیل ومصرف منابع مالی، مسئولیت پاسخگویی دارند.مفهوم مسئولیت پاسخگوئی با تأکید برحقوق شهروندان مقررمی داردکه دولتهای منتخب مردم درمورد افزایش منابع مالی که ازطریق وضع مالیات وعوارض ویا استقراض صورتمی گیرد، دلایل قانع کننده و منطقی به شهروندان و یانمایندگان قانونی ایشان ارائه نمایند. ازسوی دیگردرموردمصرف منابع مالی ونتایج عملیاتی که منابع مالی برایمصرف گردیده است نیزمسئولیت پاسخگوئی عمومی دارند. در میان عوامل نام برده شده در بالا نفوذ فرهنگ درسیستم های حسابداری در کشورهای مختلف بیش از سه دهه است که مورد تحقیق قرار می گیرد.ارزش های متفاوت فرهنگی از نحوه ی عمل حسابداری یکسان در سطح جهانی جلوگیری می نماید.مطالعات زیادی وجود دارند، که اظهار می دارند فرهنگ یک کشور عامل مهمی است که بر سیستمحسابداری اثرگذار است و فرهنگ عاملی است که نیاز به بررسی دارد. تمرکز بر نقش فرهنگدربرای اولین بار در ادبیات تجارت بین الملل مطرح گردید و از سال ۱۹۸۰ بخش مهمی از تحقیقاتاساسی حسابداری بین المللی شد. برای مثال مک- کینون در پژوهشی در مورد توسعه تاریخیسیستم حسابداری در ژاپن، اهمیت فرهنگ بر توسعه و عملیات سیستم حسابداری را شناسایی نمود و بیان داشت که توسعه ی حسابداری، مانند هر جریان اجتماعی دیگر، از فرهنگ ملی و محیط سازمانی تاثیر می پذیرد. برای تشخیص نفوذ فرهنگ بر سیستم حسابداری، بلوم و نصیری، تجزیه وتحلیلی از شباهت ها و تفاوت ها در فرایند تدوین استانداردهای حسابداری کشورهای انتخاب شده راارائه نمودند واظهار داشتند که تفاوتهای خردمندانه برحسب فرهنگ کشورها می باشد و تدویناستاندارد در هر کشوری تابعی از اقتصاد، سیاست و محیط اجتماعی (فرهنگ) آن کشور می باشد. تا زمانی که فرهنگ موجود اصلاح نشود با استاندارد گذاری، قانون و … وضع موجود سامانی به خودنمی گیرد و تا ابد درخت توسعه ی حسابداری ایران مانند درختی بی ریشه، باقی می ماند که سازمانها و نهادها با قوانین و استانداردهای گوناگون در ظاهر آن را به شکل درخت سالم در می آورند.