سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمد صادق حسن زاده – دانشجوی دکتری مدیریت متابع انسانی دانشگاه تهران-عضو هیئت علمی دانشگاه
عباس شهرانی – فوق لیسانس مدیریت دانشگاه علمه طبلطبلئی-رئس واحد منابع انسانی شرکت م

چکیده:

موضوع مقاله، توانمندسازی کارکنان و نقش فرهنگ سازمانی برآن می باشد.این مقاله حاصل یک پژوهش تحقیقاتی است که در یکی از شرکتهای فعال در زمینه خودرو انجام گرفت. این تحقیق شامل یک فرضیه اصلی اصلی و ۶ فرضیه فرعی است. فرضیه‌های تحقیق بدین شرح می باشد: فرضیه اصلی: بین مولفه‌های فرهنگ سازمانی و افزایش توانمندی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.در این تحقیق۶ مولفه از مولفه های فرهنگ سازمانیمورد استفاده قرار گرفت که عبارتنداز: نوآوری ،پاداش،حمایت مدیریت و جهت دهی تمرکز بر نتایج و تیم سازی. مولفه های مربوط به توانمند سازی شامل ۵ عنصر می‌باشد که عبارتنداز: خود اثربخشی،تاثیر ،خود تعیینی ، معنی دار بودن و اعتماد. روش انجام تحقیق به صورت میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این تحقیق کارشناسان یکی از شرکتهای فعال در زمینه خودرو بود. تعداد جامعه آماری ۸۰۹ نفر و اندازه نمونه۱۲۷ نفر می باشند. تکنیک آماری مورد استفاده در این تحقیق رگرسیون خطی و ضریب همبستگی رگرسیون می باشد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نرم افزار SPSS می باشد. نتایج به دست آمده نشان میدهد که بین مولفه های فرهنگ سازمانی و افزایش توانمندسازی کارکنان در شرکت مذور رابطه معنی داری وجوددارد. در پایان پیشنهاداتی در جهت فرضیات تحقیق بیان شد.