سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

کامران میرزاشاهی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد
شهرام کیانی – دانشجوی دکتری خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در بین محصولات کشاورزی ذرت با عملکرد نسبتا بالای نقش موثری در تغذیه انسان و دام دارد. برای رسیدن به عملکرد بالای ذرت باید ترکیب مناسبی از مواد غذایی در اختیار گیاه قرار گیرد. استان خوزستان با سطح زیر کشت بیش از ۵۰ هزار هکتار یکی از مناطق مهم کشور در تولید ذرت دانه ای می باشد. لذا با توجه به افزایش عملکرد در واحد سطح ذرت، افزایش تولید می تواندگام بسیار مهمی درجهت خودکفایی باشد. در بین مواد غذایی فسفر و پتاسیم از عناصر موردنیاز ذرت می باشد. شاهرخ نیا (۱۳۷۶) گزارش نمود چنانچه فسفر قابل جذب اولیه خاک حدود ۱۰ میلی گرم در کیلوگرم خاک باشد پاسخ ذرت به فسفر اضافه شده مثبت خواهد بود. فتحی و برزگر (۱۳۷۸) اظهار داشتند که کاربرد مقادیر بالای پتاسیم علاوه بر افزایش جذب نیتروژن باعثبهبود عملکرد کمی و کیفی ذرت نیز میشود. نورقلی پور و همکاران(۱۳۷۹) اعلام نمودند مصرف فسفر منجر به افزایش معنی دار وزن خشک اندام هوایی ذرت گردید. نوابی و ملکوتی (۱۳۷۹) و فرشاد و ملکوتی (۱۳۷۹) با بررسی های خود نتیجه گرفتند که مصرف پتاسیم چنانچه توام با مصرف بهینه سایر عناصر غذایی باشد باعث افزایش عملکرد و پروتئین دانه می گردد. Jamin و Ridwan ( 1996) و Khademiو همکاران (۱۹۹۹) تاثیر مقادیر مختلف پتاسیم را در افزایش عملکرد ذرت گزارش نمودند. این آزمایش به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف پتاسیم و فسفر بر عملکرد ذرت دانه ای در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد از سال ۱۳۷۸ به مدت سه سال اجرا گردید.