سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عزیز آفرینش – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد
سیدرضا اشرفی زاده – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور تعیین میزان تاثیر، فشردگی یاد شده و زیر شکنی خاک بر عمل کرد و اجزا عملکرد هیبرید ذرت KSC704،در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با شش تیمار و چهار تکرار و به مدت دو سال زراعی اجراء گردید. تیمارها بشرح زیر بودند: A- خاک ورزی مرسوم منطقه با عمق ۲۵cm ءB- خاک ورزی مرسوم منطقه با عمق ۲۵cm + زیرش کن تا عمق ۴۰cm ءC- فشردگی متوسط خاک ( ۵ بار تردد) + شخم تا عمق ۲۵cm ءD- فشردگی متوسط خا ک ( ۵ بار تردد ) + شخم تا عمق ۲۵cm + زیرشکن تاعمق ۴۰cm ءE- فشردگی زیاد خاک ( ۱۵ بار تردد) + شخم تا عمق ۲۵cm ءF- فشردگی زیاد خا ک ( ۱۵ بارتردد ) + شخم تا عمق ۲۵cm + زیر شکن تا عمق ۴۰cm عملیات فشرده کردن خاک پلات ها توسط یکدستگاه تراکتور JVD3140 همراه با گاوآهن سه خیش سوار شونده الحاقی به آن انجام گردید و سایر عملیات کاشت، داشت و برداشت مطابق با عرف منطقه صورت پذیرفت. شاخص مخروطی خاک در دو مرحله یکی قبل از عملیات فشرده کردن خاک و دیگری پس از فشرده کردن آن اندازه گیری شد.بررسی بر روی منحنی های شاخص مخروطی نشان داد که افزایش تعداد دفعات تردد تراکتور بر سطح پلات از پنج تا ۱۵ بار تاثیر چندانی بر افزایش میزان شاخص مخروطی خا ک نداشته ولی عمق تاثیر فشردگی با زیادتر شدن تعداد ترددها در مواردی افزایش می یابد. تجزیه واریانس عمل کرد دانه و اجزا عمل کرد آن شامل : عملکرد دانه ، قطر بلال ،طول بلال ، تعداد ردیف دانه و وزن هزار دانه ، نشان داد که شش تیمار خاک ورزی از لحاظ این صفات با هم اختلاف معنی داری نداشته و در یک سطح آماری قرار دارند.