سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آریا رسولی – گروه علوم درمانگاهی ، دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه شهید چمران
غلامحسین خواجه – گروه علوم درمانگاهی ، دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه شهید چمران

چکیده:

یکی از نژادهای گاو بومی استان خوزستان نژاد نجدی می باشد که از مشخصات بارز آن وجود برجستگی کوهانی در ناحیه جدوگاه حیوان است . مقادیرطبیعی آنزیم های سرم گاو توسط بسیاری از محققین گزارش شده است . اختلافات موجود در مقادیر ارائه شده توسط محققین مختلف عمدتا مربوط به اختلافات فیزیولوژیک ، درجه حرارت محیط ، کیفیت تغذیه ، سن ، نژاد و جنس می باشد . از آنجا که هیچگونه اطلاعاتی در خصوص آنزیم های سرم خون گاوهای نجدی سالم در خوزستان وجود نداشت هدف از این مطالعه تعیین میزان طبیعی برخی از آنزیم های سرم خون گاوهای نجدی به ظاهر سالم در دو فصل سرد ( زمستان ) و گرم ( تابستان ) در گروه های سنی مختلف و در دو جنس نر و ماده بود . در این مطالعه تعداد ۱۸۰ نمونه خون از گاوهای نجدی به ظاهر سالم در دو فصل زمستان ) ۸۰ راس ) و تابستان ) ۱۰۰ راس ) اخذ گردید و فعالیت ALP ، AST ، ALT و LDH در سرم خون با روش های رایج آزمایشگاهی مورد سنجش قرار گرفت . نتایج این مطالعه نشان داد که فصل ، سن و جنس دارای اثر معنی دار بر فعالیت آنزیم های سرم خون گاو نجدی می باشند ، به طوری که فصل دارای اثر معنی دار بر فعالیتALP و LDH می باشد ، فعالیتALP ، LDH و ALT ، AST تحت تاثیر سن قرارمی گیرد و جنس دارای اثر معنی دار بر فعالیتLDH و ALT ، ASTمی باشد .