سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
صفورا قاسمی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، دانشگاه پیام نور، اردکان
عبدالواحد رحمانی – استادیار گروه شیمی، دانشگاه هرمزگان
مهدی تقدیری – استادیار گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، اردکان
ناصر کوسج – دانشجوی دکتری، گنبد کاووس

چکیده:
این تحقیق با هدف بررسی اثر فصل و منطقه بر میزان غلظت فلز سنگین سرب در بافت عضله ی میگو ی ستف ید در سه منطقه بندرخمیر، بندر درگهان و بندرعباس انجام شد. سپس غلظت این فلز در بافت عضله بتا استانداردها ی جهانی مقایسه گرد ید. در هر ایستگاه و هر فصل تابستان ۱۳٩۰ و زمستان ۱۳٩۱ بطور مجزا ۳۲ عدد میگو و جمعأ ۱٨۲ نمونه بوسیله صید در مشتاء جمعآوری شد. سپس نمونهها به آزمایشگاه منتقل و پس از هضم شیمیایی، جهت تعیین غلظت سرب بوسیله دستگاه جذب اتمی شعلهای مورد آنالیز دستگاهی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که غلظت فلز سرب در بافت عضلهی میگوی سفید بین مناطق مورد مطالعه از لحاظ آماری اختلاف معنیداری وجود دارد p<0/05 همچنین نتایج پژوهش نشان داد که میزان فلزات سرب در سه منطقه بین فصل تابستان و زمستان اختلاف معنیداری وجود دارد p<0/05. ضمنأ نتایج حاصل از مقایسه غلظت عنصر سرب در بافت عضله میگوی سفید با استانداردهای جهانی نشان داد که غلظت عنصر سرب در بافت عضلهی میگوی سفید در مناطق بنتدرخم یر، درگهان و بندر عباس کمتر از حد مجاز استانداردهای جهانی میباشد، که نشان میدهد از نظر مصرف این آبزی، مشکلی بوجود نمیآورد.