سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

نجمه یزدان پناه – دانشجو کارشناسی ارشد گروه خاکشاسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشه
امیر فتوت –
امیر لکزیان –
غلامحسین حق نیا – عضو هیات علمی گروه خاکشاسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

فلزات سنگین گروهی از عناصر می باشند که از نظر کاربرد صنعتی، شیمیایی و بیولوژیکی دارای اهمیت زیادی بوده و در غلظتهای زیاد قادر هستند در محیط زیست به ویژه در خاک ایجاد آلودگی کنند. آلودگی حاصل از فلزات بر میکروارگانیسم های خاک و در نتیجه بر فرآیندهای بیولوژیکی اثرات سویی به جای می گذارد. در این تحقیق اثرات غلظتهای ٠،١٥٠ و ٣٠٠ میلی گرم کادمیم در کیلوگرم خاک و ، ٠، ٧٥٠ و ١٥٠٠ میلی گرم روی در کیلوگرم خاک بر فرآیند تنفس میکروبی و بیومس میکروبی در حضور و عدم حضور گلوکز در دو خاکآهکی و غیرآهکی در شرایط آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که تنفس در خاک آهکی تیمار شده با کادمیم و روی نسبت به تنفس در تیمار مشابه خاک غیرآهکی بیشتر بود. تنفس در هر دو خاک آهکی و غیرآهکی تیمار شده با کادمیم و روی با یک روند کاهشی انجام شد. تاثیر منفی کادمیم بر تنفس بیش از روی بوده و با افزایش غلظت اثرات منفی بارزتر شد. اما تنفس پایه در تیمار کادمیم بدون تاخیر با یک روند کاهشی انجام شد و در تیمار روی بر خلاف انتظار تنفس افزایش یافت. در این تیمارها بیومس میکروبی نیز کاهش یافت که کادمیم با غلظت ٣٠٠ میکروگرم در خاک بیشترین تاثیر منفی را داشت. سرعت ویژه تنفس در تیمار حاوی کادمیم افزایش بیشتری داشت و مقدار آن در خاک آهکی کمتر از خاک غیرآهکی بود.