سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
محمد حسینی – کارشناس ارشد گروه زیست فناوری پژوهشکده علوم وصنایع غذایی
فاطمه برکاتی – کارشناس گروه شیمی مواد غذایی پژوهشکده علوم وصنایع غذایی
عبدالله ملافیلابی – استاد یار گروه زیست فناوری پژوهشکده علوم وصنایع غذایی
محمد حاتمی – کارشناس ارشد گروه زیست فناوری پژوهشکده علوم وصنایع غذایی

چکیده:
در این طرح تحقیقاتی تحمل دو گیاه دارویی مهم کاسنی و کنگرفرنگی در مراحل اولیه جوانه زنی و استقرار گیاه چه ها مشخصگردید. دامنه غلظت های فلزات سنگین مورد آزمایش ۱۰ و ۲۰ و ۳۰ پی پی ام بود که کادمیوم بصورت نیترات کادمیوم،سرب بصورتنیترات سرب ونیکل به صورت نیترات نیکل مورد استفاده قرار گرفنتد. تعداد ۱۰ تیمار در ۳ تکرار در نظر گرفته شد. در صد جوانهزنی ،سرعت جوانه زنی ،طول ریشه چه وطول ساقه چه مورد مطالعه قرار گرفتند.دامنه غلظت های فلزات سنگین نیکل، کادمیوموسرب به گونه ای در نظر گرفته شده بودند که اکثر خصوصیات جوانه زنی دو گیاه دارویی واکنشی به این غلظت ها نشانندادند.فقط طول ریشه چه وساقه چه گیاه کاسنی تحت تاثیر سوء قرارگرفته بودند.لازم به ذکر است که نتایج علمی در گذشتهتحمل این دو گیاه را به غلظت های متداول فلزات سنگین ثابت کرده بودند.در این طرح تحقیقاتی نیز تحمل جوانه زنی دو گیاهمذکور تائید شد.