پاسخ به تقاضا در کوتاه مدت و دراز

مدت

چنانچه فناوري VMS در جهت فراهمآوردن اطلاعات مفیدتر و مؤثرتر بهبود نیابد، گذر زمان تغییر چشمگیري در پاسخ به تقاضا بوجود نخواهد آمد.تأثیر بر مقدار مسافت طیشده توسط اتومبیلها عمدتاً وابسته به نوع VMSهاي نصب شده و طراحی سیستم حمل ونقل هوشمند خواهد بود. چنانچه اطلاعات بهبودیافتهتري از مقدار زمان سفرهاي جادهاي در نقاط بیشتري که امکان پارك خودرو و استفاده از وسایل نقلیه عمومی وجود دارد در اختیار رانندگان قرار بگیرد (مثلاً اطلاعات مربوط به میزان در دسترسبودن پارکینگ، هزینهها، خروجی مناسب بعدي و …)،

تأثیر مثبت رو به افزایشی را بر مقدار مسافت طیشده توسط خودروها در اثر تغییر مسیرهاي مناسب میتوان انتظار داشت.

آثار بر روي ملزومات

از نظر فیزیکی هیچ افزایشی در ملزومات مربوط به فضاي جاده به دلیل VMS ایجاد نخواهد شد، اما در اختیار گذاشتن اطلاعات مفید ممکن است استفاده کارآمدتري از ظرفیت موجود شبکه جادهاي در مکانهایی که مسیرهاي جایگزین با ظرفیت ساعت اوج وجود دارند، صورت پذیرد.

ملزومات مالی

هزینه تابلوهاي جادهاي چشمگیر است. تاکنون بودجه هاي دولتی محلی و مرکزي بخش بزرگی از پول مورد نیاز را به این مورد اختصاص میدهند. هزینه هاي VMS شامل خریداريکردن، کاربري، نصب، تعمیر و نگهداري میباشد. قیمتهاي VMS بستگی به نوع فناوري مورد استفاده دارد و براساس نوع تابلو بکار گرفتهشده و حسگرهاي متناسب با جمعآوري اطلاعات و ارائه آنها به شکلی مناسب براي رانندگان میتواند بسیار متنوع باشد.  براي اطلاع از تولیدکنندگان و عرضهکنندگان، میتوان به بخش Association for Road Traffic Safety and Management (اتحادیه ایمنی و مدیریت ترافیک جادهاي) مراجعه نمود. بطور نمونه، مقدار متوسط سرمایه اولیه مورد نیاز براي ۱۲ تابلو VMS براساس هزینههاي سال ۱۹۹۴ لندن،٠٠٠٠٠۵ پوند برآورد شده است.