سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

سعید فتحی – دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، کارشناس کسب و کار الکترونیکی

چکیده:

توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات دستاورد انقلاب ارتباطات است که تا حد زیادی در حوزه های مختلف جامعه بشری توانسته است منجر به تحولات بنیادین در شاخص های عملکرد بشود. کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت از جمله این تحولات استکه نقش موثر این فناوری را در توسعه رفاه اجتماعی نشان می دهد. تحقیقات مختلفی درمورد مکانیسم این تاثیرات و متغیرهای واسطه ای صورت گرفته است. در این مقاله تلاش بر آن است تا با بررسی مطالعات تئوریک صورت گرفته، مدل اولیه ای برای تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره وری استخراج و سپس بابررسی مطالعات تجربی صورت گرفتهدر مورد هر یک از روابط مدل، استحکام و اعتبار مدل مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه حاصل از این تحقیق این است که بهره وری حاصل از کاربری فناوری اطلاعات و اتباطات در اقتصاد عمدتا از تاثیر این فناوری بر بهره وری نیروی کار حاصل می شود. نکته دومی که بسیار حائز اهمیت است این است که تجربیات کشورهای توسعه یافته بطور مطلق درکشورهای درحال توسعه قابل تعمیم نیست. دلایل این امر در این مقاله بطور مفصل مورد بحث قرار گرفته است.