سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

پروین صمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء
صدیقه هاشمی فخر – دانشجوی دوره ی دکترای مدیریت آموزشی

چکیده:

آموزش شهروندی از جمله موضوعات مهم واساسی درعرصه تعلیم وتربیت است . برخی از صاحب نظران آموزش شهروندی را پرورش قابلیت هایی در فرد که با افراد دیگر جامعه هم زیستی اجتماعی سالمی پیدا کند ، می دانند وبرخی دیگر آن را به معنای ورورد انسان به دوره جدیدی تحت عنوان ، " شهروند جهانی " در نظر می گیرند . در قبال دیدگاه های متنوع در آموزش شهروندی ، واکنش ونقش فن آوری اطلاعات وارتباطات مهم است . بدین صورت که ICT می تواند تجربیات آموزشی و یادگیری ضعیف افراد راکه درگذشته کسب کرده اند ، جبران کند و آنها را غنی تر سازد . پس دو جنبه مهم در استفاده از ICT برای شهروندی فعال ومسئولیت پذیر مطرح است : -۱ استفاده از ICT در آموزش شهروندی و -۲ تاثیر ICT در آموزش شهروند فعال ومسئولیت پذیر، که در نظر گرفتن هر دو جنبه ، در آموزش شهروندی اجتناب ناپذیر است . این مقاله ضمن بررسی ابعاد جدیدی از جنبه هایICT ،دلالت ها وعناصر آن را درحوزه آموزش شهروندی وبویژه در رسالت درسی آن مورد بررسیقرار می دهد .