سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بیژن باصری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

یکی از مسائل اساسی در بازار کار تاثیر علم و فناوری بر اشتغال نیروی کار می باشد. عموما استدلال می شود که دانش بر شدن تولیدات از طریق ایجاد و بکارگیری فناوری پیشرفته توان با نیروی کار دانشگاهی و متخصص تاثیر منفی بر اشتغال نیروی کار دارد. این استدلال از انجا ناشی میشود که بر اساس برخی بررسیها، فناوریهای جدید نیاز به نیروی کار کمتری در هر واحد تولید دارند.
مطالعه حاضر بر آن است تا تاثیر فناوری بر اشتغال نیروی کامپیوتر در صنعت ایران را مورد آزمون قرار داده و به اثبات این فرضیه در نظام صنعتی ایران بپردازد. در پژوهش حاضر، ضمن بررسی ادبیات فناوری در قالب متدولوژیهای موجود، دیدگاه هایمرسوم در سطوح کلان، بخش و بنگاهی اقتصاد بویژه بخش صنعت و بررسی و بر اساس الگوهای متعارفآثار فناوری بر اشتغال محاسبه و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. ضمن مرور مطالعات انجام شده در ایران بر اساس نتایج حاصل از محاسبات الگو راهکارهای لازمدر خصوص اشتغال فارغ التحصیلان در بخش صنعت و بر اساس جهت گیری برنامه سوم توسعه ارایه میشود.