سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنگره منطقه ای راهکارهای توسعه اقتصادی استان کردستان

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حمیده زارعی –
مریم محمودی –
همایون فرهادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

زنان نیروی عمده برای ایجاد تحول و منبعی بالقوه برای پیشبرد اقتصاد روستا هستند. آنها نیمی از جمعیت جامعه روستایی را تشکیل می دهند و نقش مهمی را در توسعه اقتصادی واجتماعی به عهده دارند. در دنیای کنونی نیل به اهداف توسعه بدون استفاده از ذخیر عظیم نیمی از پیکره جامعه یعنی زنان ، امری غیر ممکن خواهد بود. آموزش رکن اساسی ایجاد تحول در زندگی اجتماعی و اقتصادی زنان روستایی و یکی از مولفه های مهم توانمند سازی آنها می باشد. در دهه اخیر سیاست توانمند سازی زنان بیشتر مورد توجه جوامع ملی و بین المللی قرار گرفته است. توانمند سازی زنان از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از راهبردهای تواناسازی زنان می باشد. لذا پرداختن به موضوع دسترسی رنان روستایی به فناوری اطلاعات و ارتباطات با عنایت به نقش اساسی آنها در تامین نیروی انسانی بخش کشاورزی و توسعه روستایی و تاثیر فناوریهای نوین در ارتقای توانایی های آنان در فرایند در فرایند توسعه مناطق زوستایی از مهمترین و ضروری ترین وظایف دستگاههای مرتبط محسوب می شود. در این مقاله به تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات ICT در آموزش و توانمند سازی رنان روستایی پرداخته شده است. در این راستا مسائل عمده پیش روی زنان در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و محدودیت های استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد بحث و بررسی قرار گرفته و راتهکارهای لازم برای استفاده زنان روستایی از فناوری اطلاعات و ارتباطات ارئه گریده است. برای تهیه این مقاله از روش مطالعه کتابخانه ای و مطالعه اسناد و مدارک علمی و جستجوی گسترده اینترنتی در پایگاههای اطلاعاتی مانند rosenet و google و …. استفاده شده است.