سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مریم کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت؛ دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان
یوسف سهرابی – استادیار و عضو هیئت علمی؛ دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان
ایرج طهماسبی – استادیار و عضو هیئت علمی؛ دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان
غلامرضا حیدری – استادیار و عضو هیئت علمی؛ دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان

چکیده:
به منظور بررسی تأثیر قارچ مایکوریزا روی آنزیم های آنتی اکسیدانت و برخی صفات رویشی ذرت تحت سطوح مختلف تنش خشکی آزمایشی در سال ۱۳۹۰ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کردستان به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. سطوح آبیاری شامل آبیاری کامل، اعمال تنش خشکی سه هفته قبل از شروع مرحله زایشی و تنش خشکی بعد از مرحله زایشی به مدت سه هفته به عنوان فاکتور اصلی و سطوح کاربرد قارچ مایکوریزا شامل: عدم مصرف قارچ مایکوریزا، کاربرد گونه Glomus mosseae، گونه Glomus intraradices و کاربرد تلفیقی از دو گونه قارچ مایکوریزا مورد استفاده به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. صفات اندازه گیری شده شامل سنجش فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز، ارتفاع قطر ساقه و تعداد برگ می باشد. نتایج نشان داد که اثر سطوح تنش خشکی و قارچ مایکوریزا روی فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. بیشترین فعالیت این آنزیم ها در شرایط تنش در مرحله رشد رویشی و کمترین مقدار نیز در شرایط آبیاری کامل و با کاربرد گونه گلوموس اینترارادیس حاصل گردید. همچنین بیشترین ارتفاع و قطر ساقه در شرایط آبیاری کامل و با کاربرد گونه گلوموس موسه و کمترین مقدار این صفات نیز در شرایط تنش در مرحله رشد رویشی به دست آمد. ولی اثر تیمارهای مورد استفاده روی صفت تعداد برگ معنی درای نشد.