سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۲۳
نویسنده(ها):
فرزین رضایی – استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
معصومه زارع – کارشناسی ارشد حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، دانشکده مدیریت حسابداری

چکیده:
پرداخت مالیات و ایفای تعهدقانونی از طرف بنگاه های فعال در سیستم اقتصادی یکی از مسائلی است که همواره مدیران در تلاشند آن را مدیریتنمایند.زیرا این مسائل می تواند بر ارزش شرکت و تصمیم گیری های مالی اثرگذار باشد. قدرت بازارمحصول، هزینه های نمایندگ یدر سطح شرکت را افزایش می دهد که می تواند به کاهش فعالیت های مالیات گریز منتهی شود. زیرا در این بازارها میزان استفاده از اجتناب مالیاتی خود به عنوان یک مکانیزم حاکمیتی عمل نموده و مانع استفاده شرکت ها از اجتناب مالیاتی بیشتر می گردد. تا ازکاهش قیمت از جانب سهامداران جلوگیری کنند.از طرفی، شرکتها انگیزه مالی برای تقلید فعالیت های مالیات گریزی رهبران بازار محصول برای اجتناب از ضعیف تر ظاهرشدن براساس محک هایعملکرد بعد از مالیات را دارند.اما رفتار تقلید به احتمال زیاد زمانی رخ می دهد که شرکتها از منابع وموقعیت های بازار قابل مقایسه برخوردارند،یعنی وقتی تمرکز صنعت بالاست.بنابراین انتظارداریم این تقلید در صنایع متمرکز مشهودتر باشد. هدف در این پزوهش ارزیابی تاثیرقدرت بازارمحصول، تمرکز گروه های صنعتی وسیاست مالیاتی شرکت رهبردرصنعت براجتناب مالیاتی وبازده آتی سهام شرکت هامی باشد. این بررسی ها با استفاده ازاطلاعات مالی ۹۲ شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران طی دوره زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱ وبابهره گیری ازروش تجزیهوتحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره انجام شده است. نتایج این پژوهش حاکی از این است که اجتناب مالیاتی با قدرت بازار محصولات رابطه معنی دار ومعکوس، با اجتناب مالیاتی شرکتهای صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت رهبر درصنایع متمرکز ارتباط مستقیم ولی غیرمعنادار دارد. همچنین درصنایعبا سطح رقابت بالاتر، اجتنابمالیاتی شرکت رهبر با بازده آتی سهام شرکتها رابطه مستقیم و معنادار دارد.