سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شمیم ضرغام – کارشناس ارشد دانشکده فنی و مهندسی – واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اس
امیر توکلی – کارشناس ارشد دانشکده فنی و مهندسی – واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اس
سعید بازیگر – استادیار دانشکده فنی و مهندسی – واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلام
ابوسعید رشیدی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی – واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلام

چکیده:

تاثیرمتغیرهای موثر بر فرایند الکتروریسی نایلون ۶ از قبیل غلظت پلیمر، ولتاژ، فاصله سوزن تا جمع کننده ، دبی جریان و نوع سوزن مورد بررسی قرار گرفت. در این مقاله نتایج بدست آمده در خصوص تاثیر سوزن بر فرایند و ویزگی های نانو الیافتهیه شده مورد بحث قرار گرفته است. نتایج میکروسکوپی الکترونی (SEM)نشان داد که در شرایط ثابت، تغییرات قطر الیاف با تغییر ولتاژ وابستگی شدیدی به نوع سوزن استفاده شده دارد، بطوریکه در سوزنهایی با قطر کم با افزایش ولتاژ قطر لیف کاهش می یابد و در صورت استفاده از سوزنهای بزرگتر رفتار کاملاً متفاوتی مشاهده می شود.