سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید حمزی الوانق – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران
سید علی مدرس ثانوی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران
مجید آقاعلیخانی – استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

دگرگون سازی سایه انداز گیاهی به منظور ایجاد وضعیتی که در آن تاج پوشش بتواند حد اکثر نور لازم برای انجام فتوسنتز را دریافت کند، یکی از راههای مهم افزایش تولید گیاهان زراعی می باشد . به همین منظور و همچنین برای تعیین نقش مواد ذخیره ای ساقه در پر شدن بلال، در شرایط کاهش فتوسنتز جاری گیاه، یک آزمایش مزرعه ای به صورت طرح فا کتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با عامل رقم در ۳ سطح (۷۰۰، ۶۰۴ و ۳۰۱) و عامل قطع برگ در ۴ سطح (بدون قطع برگ، قطع برگ بلال، قطع برگ های بالای و کچلی، تعداد ردیف و عملکرد دانه تاثیر معنی داری گذاشت. تعداد دانه در ردیف ارقام متفاوت بود و قطع برگ نیز آن را تحت تاثیر قرار د اد. وزن هزار دانه تحت تاثیر هیچکدام از تیمار های قطع برگ قرار نگرفت . در مجموع تیما ر های بدون قطع برگ، قطع برگ بلال و قطع برگ های پایین بلال، طول بلال مشابهی تولید نمودند و قطع برگ های بالای بلال سبب کاهش طول بلال شد . کاهش طول بلال و کچلی، تعداد دانه در ردیف و عملکرد به ترتیب نزولی در ارقام ۷۰۰، ۶۰۴ و ۳۰۱ مشاهده شد . بیشترین تعداد ردیف، تعداد دانه در ردیف و عمل کرد از تیمار بدون قطع برگ بدست آمد. قطع برگ بلال و برگ های پایین بلال از نظر میزان این سه صفت در درجه دوم قرار گرفتند . قطع برگ ها ی بالای بلال کمترین تعداد ردیف، تعداد دانه در ردیف و عمل کرد را تولید نمود . در ارقام زودرس قطع برگ های پایین بلال و بدون قطع برگ عمل کرد مشابهی تولید نمود اما در ارقام متوسط رس و دیررس عمل کرد درتیمار بدون قطع برگ بیش از تیمار های دیگر بود.