سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جهانگیر عابدی کوپایی – استادیار گروه مهندسی آبیاری دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

رشد روز افزون جمعیت به خصوص در شهرها، باعث تولید هرچه بیشتر مواد زائد جامد می شود. در میان روشهای مختلف دفع مواد زائد جامد، لندفیل مهمترین روش دفع چه در ایران و چه در سایر کشورها می باشد. عدم به کارگیری روش های صحیح دفن مواد زائد جامد آلودگی منابع آب زیرزمینی توسط نشست از این مواد را به همراه دارد. این موضوع موقعی اهمیت می یابد که توجه داشته باشیم ایران به عنوان کشوری با آب و هوایی خشک و نیمه خشک، همواره با کمبود آب به خصوص در فصول خشک مواجه بوده است که این معضل در سالهای اخیر بصورت یک بحران فراگیر درآمده است، لذا حفظ و نگهداشت ذخایر آبی موجود از نظر کمی و کیفی اهمیت شایان توجهی دارد. در این تحقیق با نمونه گیری از تعدادی از چاههای موجود در دشت مشهد که در منطقه پایین دست لندفیل مشهد واقع شده اند وسنجش برخی از عناصر شیمیایی موجود در آن میزان تاثیر لندفیل مشهد بر آلودگی آبهای زیرزمینی بررسی می شود. نتایج نشان میدهد که در نزدیکترین چاه به لندفیل مقدار غلظت برخی از عناصر شیمیایی از حداکثر مجاز فراتر رفته است.