سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمود مهرداد شکریه – استاد آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت، دانشکده ی مهندسی مکانیک
سیدرسول آتشی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

برخلاف فرایندهای RTM سنتی که بااستفاده از قالبهای نسبتا صلب انجام می شود استفاده از یک نیمه قالب انعطاف پذیر در فرایند VARTM سبب فشردگی پریفورم و نتیجتا تغییر پارامترهای مختلف مرتبط با فرایند می گردد از آنجا که صرف نظر کردن از لوله تزریق رزین، در مرحله پرشدن پریفورم، سبب بروز خطا در مدلسازی فرایندهای تزریق فشار ثابت واقعی می گردد دراین مقاله معادلات حاکم بر فرایند VARTM با احتساب تاثیرات لوله تزریق زرین، بصورت کاملا تحلیل حل شده است بمنظور بررسی صحت حل انجام شده نشان داده شده است که با محاسبه حد روابط بدست امده هنگامی که طول لوله تزریق بسمت صفر میل می کند عینا به پاسخ های مربوط به حلهای مشابه درقالبهای انعطاف پذیر می رسیم در حالت دیگر نشان داده شده است که با عمال شرایط مربوط به قالبگیری با قالبهای صلب برروابط بدست آمده دقیقا به پاسخهای ارائه شده جهت تحلیل فرایندهای قالبگیری سنتی و با احتساب لوله تزریق رزین خواهیم رسید. در پایان ضمن نشان داده تاثیرات لوله تزریق رزین در پریفورم های انعطاف پذیر نتایج مربوط به فرایندهای قالبگیری بروش VARTM با روشهای سنتی مقایسه شده و تاثیر پارامترهای مختلف فرایند برمرحله پرشدن بررسی شده است.