سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصطفی مقدسی – کارشناس ارشد سازه،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ابوالقاسم کرامتی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده عمران

چکیده:

مقاوم سازی ساختمان های بلند در مقا بل نیروهای جانبی یک اصل مهم و اساسی در طراحی این سازه ها می باشد . به طوری که با افزایش ارتفاع ساختمان، انتخاب نوع سیستم سازه ای مقاوم که اهداف طراح را در کنترل تغییر شکل های جانبی و بکارگیری کمترین مصالح مورد نیاز، ارضاء کند اهمیت خاصی پیدامی کند . در طرح سازه ای بلند، ایدة سازة لوله ای، ایده ای متداول و بسیار اقتصادی است که ابتدا توسط فضلورخان(Fazlur Khan) ارائه گردید ودر حالحاضر در بلند تر ین سازه ها ی د نیا بکار رفته است . در این سیستم مقدار مصالح مصرفی بر ای هر متر مکعب کف )یا سقف(در مقایسه با قاب های صلب متداول تا نصف کاهش می یابد. سیستم قاب لوله ا ی در اساس ی تر ین شکل خود شامل ستونها ی نزد یک به هم و ت یر ها ی با عمق ز ی اد در پ یرامون ساختمان است که در تراز طبقات با اتصالات صلب به هم وصل م ی شوند .به این تر تیب مقاومت جانب ی سازه بوس یله قابهای مقاوم که به صورت یک لوله در مح یط ساختمان قرار گرفته اند حاصل م ی شود .واکنش قاب لوله ا ی در مقابل نیروهای جانب ی همانند یک تیر صندوقه ا ی است که از زم ین طره شده است .در این س یستمها به علت انعطاف پذ یری تیر ه ای پیرامونی در قاب ,تغییر شکله ای ناش ی از برش ا یجاد م ی شود و سبب م ی گردد ک ه کار ایی س یستمهای لوله ا ی تا اندازه ای کاهش یابد در صورتی که تاخیر برشی(Shear Lag)به حداقل برسد می توان انتظار داشت که سازه لوله ای رفتار یک تیر طره با مقطع صندوقه ای را از خود نشان دهد. در این مقاله سع ی شده است تاث یر لوله )های( داخلی بر رفتار سازه ا ی س اختمانهای لوله ا ی بلند مورد بررس ی قرار گ یرد ,بدین تر تیب تاث یر لوله )های( داخلی بر تغ ییر مکانه ای سازه )تغییر مکان جانب ی و تغ یی ر مکان نسب ی طبقات ( و نیروهای وارد بر ستونها علاوه بر مطالعه پد یده تاخ یر برش ی در سازه ها ی لوله ا ی مذکور مورد بررس ی قرار گرفته است.