سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدعامر هاشمی – کارشناس ارشد مهندسی عمران- سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب-
سیدمحمود حسینی – دانشیار پژوهشکدهی مهندسی سازه و عضو قطب علمی مدیریت خطرپذیری، پژوهشگ

چکیده:

در این مقاله تعدادی ساختمانهای فولادی با قاب خمشی با تعداد دهانه ها و طبقات گوناگون بوسیله تحلیل دینامیکی غیرخطی جهت بررسی اثر مؤلفهی قائم حرکت زمین مورد مطالعه قرار گرفتهاند. سازهی ساختمانها بوسیله نرم افزار PERFORM-3D مدلسازی شده و دارای رفتار الستو پلاستیک میباشند. تحلیلها یک بار با اثر مؤلفه قائم و یک بار بدون آن انجام گرفته و نتایج این دو حالت با هم مفایسه شدهاند. پارامترهائی که در این مقاله مورد بررسیقرارگرفتهاند عبارتند از: ۱( ویژگیهای هیسترزیس ستونها، ۲( حداکثر نیروی محوری ستونها، ۳ ( ویژگیهای هیسترزیس نیروی محوری-تغییرمکان قائم طبقات، و ۴( انرژی اعمال شده بر سازه ه ا. نتایج عددی نشان میدهند که مؤلفه قائم، تاثیر محسوسی بر هیسترزیس نیروی محوری-کرنش محوری ستونها میگذارد، در صورتیکه تاثیر بسیار ناچیزی بر لنگرهای مقطع ستونها در هیسترزیس لنگر-پیچش انتهای ستون دارد. نیروی محوری طبقات در هیسترزیس نیروی محوری-تغییرمکان قائم طبقات تا بیش از ۱۰۰ درصد افزایش مییابدکه خود باعث افزایش اثرات دلتا – p میشود.