سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سمیه معلمی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فرد
غلامحسین حق نیا – استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
امیر فتوت – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در دهه های نه چندان دور به دلیل تنشهای تغذیه ای ناشی از کمبود عناصر غذایی کم مصرف در گیاهان که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر سلامت انسان و دام تاثیر نامطلوبی به جای می گذاشت، اطلاعات بسیاری درباره نیاز به این عناصر به دست آمده است . با نگرش به روند رو به رشد جمعیت جهان و نیاز روزافزون به غذا به منظور افزایش بازده فرآورده های گیاهی و بهبود کیفیت آنها، گرایش برای بکارگیری کودهای در برگیرنده عناصر کم مصرف در میان کشاورزان رواج یافته است [.۱] در میان عوامل گوناگون موثر در فراهمی عناصر غذایی، بر هم کنش میان عناصر کم مصرف با هم و با مواد آلی از جمله عوامل مهم در تامین عناصر غذایی کم مصرف مورد نیاز گیاهان است . بنابراین پژوهشی به منظور بررسی تاثیر ماده آلی، روی و مس و بر هم کنش آنها بر برخی خصوصیات رشدی و غلظت برخی عناصر کم مصرف در گندم در گلخانه صورت گرفت .